GEBRUIKERSRAAD

CONTACTPERSOON: Saeys Sonja - Voorzitter


WERKING EN SAMENSTELLING GEBRUIKERSRAAD


DOEL

HET VOORZIEN VAN OVERLEG TUSSEN DE GEBRUIKER EN DE VOORZIENING OP COLLECTIEF VLAK:

  • Informatierecht: Het MFC geeft de gebruikers - op collectief vlak - informatie over de inzet van haar middelen (financiën, personeel, infrastructuur, materiaal). Het MFC garandeert het recht op duidelijke informatie, instemming en duidelijke communicatie (DRPM).
  • Adviesrecht: De gebruiker heeft het recht om advies uit te brengen mbt de ondersteuning op collectief vlak.
  • Antwoordplicht: Het MFC hoort de gebruiker inzake alle aangelegenheden die de verhouding MFC-gebruiker aangaan op collectief vlak.
  • Medezeggenschap - recht op inspraak en participatie (DRPM): Het MFC garandeert medezeggenschap van de gebruikers mbt de ondersteuning op collectief vlak. Kinderen/jongeren hebbben recht op vergaderen over aspecten van de hulpverlening (art. 18 DRPM) en er is een inspraakregeling in de voorziening (art. 19 DRPM: er is een collectief inspraakorgaan voor de kinderen/jongeren)
  • Ondersteunen en versterken van de mondigheid van de gebruiker: het MFC neemt maatregelen om de mondigheid van de gebruiker mbt de ondersteuning te versterken op collectief vlak. Het MFC neemt initiatief tot het oprichten en het ondersteunen van een structureel collectief overlegorgaan (de gebruikersraad).

DUIDELIJKHEID VAN HET AANBOD

  • Wederzijdse rechten en plichten: de wederzijdse rechten en plichten van de gebruiker worden in overleg opgesteld, schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend op collectief vlak

INHOUD - BEVOEGDHEDEN

Het MFC zal voorafgaand overleg plegen met de Gebruikersraad inzake:

  • Wijzigingen in het Charter
  • Belangrijke wijzigingen in de algemene woon- en leefsituatie
  • Wijzigingen in het concept van de voorziening

De directie en de gebruikersraad kunnen aan elkaar advies vragen of uitbrengen inzake aangelegenheden die de verhouding tussen de cliënten en het MFC aangaan

De gebruikersraad zal gehoord worden door de verantwoordelijken van de voorziening omtrent elk onderwerp waarover ze een standpunt aan deze verantwoordelijken wenst mee te delen.

De directie verstrekt aan de gebruikersraad de nodige informatie omtrent beslissingen die rechtstreeks de woon- en leefsituatie van de cliënten betreffen en inzake alle andere elementen die de cliënten als groep aanbelangen, met inbegrip van informatie omtrent haar jaarrekeningen.

De gebruikersraad heeft tenslotte een adviserende bevoegdheid mbt de keuze van een onafhankelijke derde die als bemiddelaar in de klachtencommissie zetelt


Contactgegevens huidige gebruikersraad